top of page

CORONAVIRUS PANDEMIE

Voor uw vragen aangaande  Covid-19: raadpleeg

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

VACCINATIE BAARMOEDERHALSKANKER

HPV-infectie (Humaan Papilloma Virus) is een van de meest voorkomende sexueel overdraagbare infecties,welke vaak reeds op jonge leeftijd worden opgelopen. Er bestaan verschillende vormen van dit virus; sommigehiervan zijn geassocieerd aan het ontstaan van baarmoederhalskanker. In België zijn bvb. 70% van deze kankersveroorzaakt door de HPV-types 16 en 18. Andere types veroorzaken enkel anogenitale wratten ( bvb. in 90% vande gevallen veroorzaakt door HPV-types 6 en 11 ). 
Personen die met een of meerdere HPV-types besmet worden, ondervinden hier vaak geen last van.Het immuniteitsysteem schakelt het virus uit. Deze immuniteit is echter meestal van korte duur enbeschermt dus niet tegen herinfectie op lange termijn. Daarom kan een eventuele herinfectie op datogenblik wel geleidelijk symptomen veroorzaken ( baarmoederhalskanker, anogenitale wratten ). 
Sinds enkele maanden is er een vaccin beschikbaar dat wetenschappelijk bewezen heeft een significantebescherming te bieden tegen de HPV-types 6, 11, 16 en 18. Studies bij vrouwen tussen 9 en 26 jaar bevestigdendit gegeven en toonden aan dat het vaccin veilig is. De hoogste graad van bescherming werd bereikt bij de groepvrouwen die nog geen sexuele contacten hadden; vroege vaccinatie is dus belangrijk. Personen die mogelijk reedsbesmet zijn met een of meerdere HPV-types kunnen echter nog bescherming genieten tegen andere types die in hetvaccin vervat zitten en waarmee ze nog niet besmet zijn. Daarom is vaccinatie van vrouwen die reeds sexuelecontacten hadden ook nuttig. 
Het vaccin dient driemaal intramusculair te worden toegediend ( op 0, 2 en 6 maanden ) en kost ongeveer € 400voor een volledige behandeling. Er is momenteel enkel een terugbetaling voorzien voor meisjes tussen 12 en 16 jaar.Voor andere leeftijdsgroepen betalen sommige mutualiteiten het vaccin toch nog gedeeltelijk terug. Daarom neemt u bestcontact op met uw mutualiteit indien u beslist om tot vaccinatie over te gaan. Dit kan vanaf 9-jarige leeftijd.Sinds enkele weken is er ook een tweede gelijkaardig vaccin beschikbaar; studies hieromtrent werden uitgevoerd bijvrouwen tot 55 jaar, zodat in de toekomst de doelgroep voor vaccinatie mogelijk zal worden uitgebreid. 
Het is belangrijk op te merken dat deze vaccinaties nooit het baarmoederhalsuitstrijkje ter preventieve opsporingvan baarmoederhalskanker zullen vervangen. Screening via dit onderzoek blijft nodig, omdat niet alle HPV-types, diedeze kanker veroorzaken, in het vaccin vervat zitten. 

HARTINSUFFICIËNTIE

Coronair hartfalen is het gevolg van de uitputting van het hart, dat zijn pompende werking niet correct kan uitvoeren. Er zijn een aantal waarschuwingssignalen van dit pompprobleem.
Het hart is een pomp 
Het hart is een spier die, door regelmatig samen te trekken, het bloed door de longen pompt, waar het verrijkt wordt met zuurstof, en het zuurstofrijke bloed laat doorstromen naar de rest van het lichaam. Het hart past zich aan de behoeften van het lichaam aan. Bij inspanning klopt het hart veel sneller en wordt er veel meer bloed naar de spieren gepompt. 
Soms kan het hart het bloed niet meer goed pompen.
Sommige ziekten verminderen de pompwerking van het hart. Men praat dan over hartinsufficiëntie. 
Bepaalde tekenen/symptomen kunnen daarop wijzen.
Bij bepaalde klachten is het nodig om uw arts te raadplegen, zodat hij/zij zo nodig een aangepaste behandeling voorschrijft. 
Ademnood
Wanneer het hart al het bloed uit de longen niet meer kan wegpompen, stapelt het zich op in de longen (vocht op de longen). Hierdoor wordt de ademhaling veel moeilijker en bij inspanning voelt men zich sneller buiten adem. 
Vermoeidheid
De spieren krijgen niet meer voldoende bloed om te werken. Hierdoor heeft u veel sneller een vermoeid gevoel. 
Opgezwollen voeten en enkels (oedemen)
De hartpomp is te zwak om het bloed rond te pompen. De bloedsomloop is onvoldoende en het bloed geraakt niet terug bij het hart. Hierdoor zwellen de voeten en de enkels op. De benen zijn zwaar en het wordt moeilijk om schoenen aan te trekken. 
Meerdere kilo's gewichtstoename in enkele dagen
Het water stapelt zich op in de organen en in het ganse lichaam (oedeem). Hierdoor is het mogelijk dat u in enkele dagen 2 tot 3 kilo aankomt. 100000 tot 200000 mensen in België lijden aan hartinsufficiëntie. Bij ernstige kortademigheid, vermoeidheid, abnormale zwelling van de enkels en bij snelle gewichtstoename zonder reden, moet u uw arts raadplegen. Hij/zij kan beslissen om een aangepaste behandeling te starten. 

ARTERIËLE HYPERTENSIE

U hebt een te hoge "bloeddruk" (arteriële hypertensie) indien u meer dan 14-9 hebt. In geval van diabetes of een nieraandoening moeten deze cijfers naar beneden aangepast worden (een bloeddruk van maximum 13/8 zou ideaal zijn). Indien u meer hebt, kunt u geconfronteerd worden met ernstige complicaties.

Wat is de oorzaak van mijn hypertensie?

In de meeste gevallen, vooral als de hypertensie optreedt na de leeftijd van 50 jaar, is er geen duidelijke oorzaak te vinden, maar de behandeling is absoluut noodzakelijk om uw bloeddruk terug op een normaal niveau te krijgen. In een minderheid van de gevallen, vooral als de hypertensie voor de leeftijd van 40 jaar wordt vastgesteld, is dit te wijten aan een andere ziekte. Het risico op hypertensie stijgt met de leeftijd. Uw bloeddruk is niet stabiel. Hij verandert naargelang het uur en activiteit. Hij verhoogt bijvoorbeeld wanneer u een inspanning doet of na een emotie. Hij daalt wanneer u rust.

Wat zijn de tekenen?

Hypertensie kan aanwezig zijn zonder dat u dit opmerkt. Zelfs als u niets voelt, moet u uw bloeddruk regelmatig laten controleren en als u een te hoge bloeddruk hebt, moet u elke dag uw geneesmiddelen innemen, een dieet volgen (niet te veel zout) en aan lichaamsbeweging doen (bijvoorbeeld 30 minuten wandelen per dag). Soms kunt u bepaalde tekenen opmerken (oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, kleine gezichtsstoornissen...). Vergeet niet om erover te praten bij uw volgende raadpleging. Deze tekenen kunnen rechtstreeks te maken hebben met uw bloeddruk, maar dit is echter niet altijd het geval. Hypertensie wordt vaak de "stille doder" genoemd omdat er weinig tekenen of ongemakken zijn die u waarschuwen.

Wat zijn de complicaties van hypertensie?

Indien uw bloeddruk te hoog is en u zich niet regelmatig verzorgt, loopt u een risico op cerebrovasculair accident (herseninfarct of CVA) , een myocardinfarct (hartaanval), of beschadiging van ogen en nieren. Indien u met deze ziekte geconfronteerd wordt, moet u uw bloeddruk regelmatig controleren, een dieet volgen, regelmatig aan lichaamsbeweging doen en elke dag uw geneesmiddelen innemen, zelfs wanneer uw bloeddruk terug normaal is geworden.

STENT OF BYPASS

Er zijn 2 soorten operaties om een normale bloedcirculatie in de hartaderen terug op gang te brengen

Waarom is een ingreep noodzakelijk?

De slagaders die uw hart van bloed voorzien - de kransslagaders – laten niet voldoende bloed door, omdat ze zijn vernauwd. Dit heet stenose. De medicatie is niet meer voldoende werkzaam. Een ingreep is noodzakelijk om de doorbloeding te herstellen. Men praat over myocardrevascularisatie (het myocard is de hartspier). Er zijn twee soorten ingrepen. Hun gebruik is afhankelijk van het aantal vernauwde slagaders.

Er wordt een stent bij mij geplaatst

Als één van uw kransslagaders is aangetast, is het plaatsen van een stent (een soort metalen buisje) de meest eenvoudige ingreep. Deze operatie wordt angioplastiek genoemd. De cardioloog dient een lokale verdoving toe ter hoogte van de elleboog of in de liesplooi. Vervolgens brengt hij/zij via de lies of elleboogplooi een kleine sonde, katheter genoemd, in het bloedvat. Aan het einde van de katheter zit een opblaasbare ballon. Hij/zij injecteert jodium(constraststof) en maakt zo meerdere foto's om de plaatsing van de katheter in het vaatstelsel in beeld te brengen en om de vernauwde zone in de slagader aan te tonen. De ballon wordt opgeblazen ter hoogte van de vernauwing van de slagader om de vernauwing open te maken. Nadien kan een stent geplaatst worden. De katheter en de ballon worden vervolgens verwijderd. De stent zorgt ervoor dat de slagader open blijft en het bloed er normaal door kan stromen. Deze procedure is zeer precies en alledaags. Voor de ingreep zult u een informatie- en toestemmingsformulier krijgen en de arts zal al uw vragen hebben beantwoord. Het plaatsen van een stent wordt onder plaatselijke verdoving gedaan. Na de procedure moet u 24 uur bedrust houden.

Wat zijn de mogelijke complicaties?

Er kan een hematoom (blauwe plek) ontstaan t.h.v. de punctieplaats in de lies- of elleboogplooi. Normaal wordt dit ongemak met een drukverband vermeden. Indien het hematoom de eerste dagen na de ingreep groter wordt, moet u onmiddellijk naar een arts gaan. Zelden veroorzaakt de katheter een letsel aan de bloedvaten. Tijdens het onderzoek kunnen er ongemakken zoals pijn op de borst en hartkloppingen optreden. Indien de ongemakken blijven bestaan, moet u uw arts raadplegen of naar het ziekenhuis gaan waar het onderzoek werd uitgevoerd. Het contrastmiddel (jodium) kan een allergische reactie veroorzaken. De stralingen die in geringe dosis worden gebruikt, zijn zonder gevaar. Het plaatsen van de stent is soms onmogelijk wanneer de vernauwing niet kan worden bereikt of wanneer het bloedvat te nauw of te verkalkt is. Op lange termijn kan de slagader opnieuw vernauwen. Dit noemt men een restenose. Een restenose komt voor wanneer een slagader zich opnieuw vernauwt door wildgroei van littekenweefsel op de binnenwand van de slagader. Dergelijke restenose komt vrij frequent voor en treedt bij sommige patiënten binnen 6 maanden na de behandeling op. Er bestaan ook stents bekleed met medicijnen. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de kans op een restenose zo laag mogelijk wordt. Voor de ingreep zult u een informatie- en toestemmingsformulier hebben gekregen en de arts zal al uw vragen hebben beantwoord.

Er wordt een bypass bij mij uitgevoerd

Een bypass bestaat uit een omleiding of een overbrugging van het vernauwde of verstopte bloedvat door een "brug" te maken tussen de gezonde delen van de slagader. Deze brug wordt gemaakt met een stuk slagader of een stuk ader die men uit een ander deel van het lichaam haalt (slagader in de borstkas, zoals de borstslagader, ader in het been, zoals de kuitader). Een bypass is een veel zwaardere chirurgische ingreep, waarbij het hart is betrokken. De duur en de noodzaak voor de ingreep ter hoogte van het hart is afhankelijk van het aantal uit te voeren overbruggingen. De operatie wordt onder volledige verdoving uitgevoerd en duurt 2 tot 6 uur afhankelijk van het aantal te overbruggen slagaders. Voorafgaand aan de ingreep is een preoperatieve anesthesieconsultatie vereist. Hier kan de arts kennis nemen van al uw medische problemen zodat de verdoving heel veilig kan worden uitgevoerd. Tijdens deze consultatie zal de arts u informatie geven over de risico's van een verdoving. Voor de ingreep zult u een informatie- en toestemmingsformulier ontvangen en de arts zal al uw vragen hebben beantwoord. Om de bypass te kunnen uitvoeren, moet het hart tijdelijk worden stopgezet. Tijdens deze stopzetting neemt een hart-longmachine de werking over. Het bloed dat normaal door het hart zou stromen wordt omgeleid via de machine. Men kan ook een "minimaal invasieve" ingreep uitvoeren bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Dit is een ingreep zonder gebruik van een hart-longmachine, d.w.z. het hart blijft kloppen en vaak wordt er slechts een kleine insnijding gemaakt in de borstkas om het hart te bereiken. De overbrugging(en) word(t)(en) uitgevoerd door de vooraf uitgenomen bloedvaten vast te hechten aan de gezonde delen van de betreffende kransslagader.

Wat zijn de mogelijke complicaties?

Een bypass bij een kloppend hart geeft onmiddellijk goede resultaten. Ernstige verwikkelingen komen vrij zelden voor zeker wanneer de bypass niet wordt uitgevoerd in een noodsituatie. Er bestaat een klein risico voor een hartaanval tijdens de ingreep. In de eerste weken na de ingreep kan er vaak pijn op de borstkas voorkomen. Als een ader uit de benen is genomen, kan er gedurende enkele weken oedeem (vochtophoping) in de onderbenen voorkomen, voornamelijk's avonds. Normaal kunt u binnen 4 tot 5 dagen na de ingreep opnieuw uit bed. Als er geen complicaties optreden, kunt u een tiental dagen na uw operatie het ziekenhuis verlaten. Nadien is het aan te raden om gedurende 2 tot 3 weken in een herstellingsoord te verblijven. Na de bypass krijgt u een aangepaste antipijnbehandeling totdat de littekens van de ingreep niet meer zo gevoelig zijn.

Wanneer kan ik weer mijn normale activiteiten uitvoeren?

Dat ligt helemaal aan uw gezondheidstoestand, maar ook aan uw bereidheid om weer normale activiteiten uit te voeren. Na een bypass duurt dat veel langer dan bij een stent. Na enkele weken heeft u weer een normale fysieke condititie. De keuze tussen het plaatsen van een stent en het uitvoeren van een bypass hangt af van vele factoren oa het aantal en de aard van de vernauwde slagaders. De beslissing wordt gemaakt door de artsen in overleg met u

CARDIOVASCULAIRE RISICO'S

Atopisch eczeem komt veel voor bij zuigelingen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen helpen uw kind te genezen en de hinder te verzachten.

Wat is atopisch eczeem?

Atopisch eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidziekte. Ze treft vooral jonge kinderen van drie maanden tot twee jaar. De ziekte uit zich door droge vlekken in het gezicht, op de wangen en op het voorhoofd. De rode vlekken kunnen vocht afscheiden of schilferen. Ze jeuken erg.

Hoe heeft mijn kind dit eczeem opgelopen?

Genetische factoren spelen een rol bij de ziekte. In 60% van de gevallen heeft een kind met deze ziekte ten minste één atopische ouder die gevoelig is voor allergieën. Deze vorm van eczeem doet zich dus voor bij kinderen die zelf aanleg hebben voor allergieën en de symptomen daarvan: astma, allergische neusverkoudheid...

Hoe gaat de ziekte evolueren?

Het gaat om een chronische ziekte die verloopt in opstoten. Tussen twee aanvalperiodes in neemt de ziekte af en genezen de letsels gedeeltelijk. Deze remissies kunnen een paar weken duren, soms zelfs een paar maanden. Na een paar jaar neemt de ziekte van uw kind spontaan af, meestal rond 5 à 6 jaar.

Wat veroorzaakt deze aanvallen?

Bepaalde factoren kunnen een opstoot veroorzaken, zoals warmte, zweet, stress, een droge huid, een allergie (bijvoorbeeld voor een wasmiddel of wasverzachter)... Het is belangrijk deze factoren te identificeren om ze te kunnen uitschakelen.

Hoe behandel ik mijn kind?

Voor de behandeling moet u de huid van uw kind goed en regelmatig hydrateren. U moet eenmaal per dag een vochtinbrengende crème aanbrengen die speciaal geschikt is voor de huid van uw kind. Volg daarbij de aanbevelingen van uw arts of apotheker. Gebruik een voorgeschreven crème nooit voor iemand anders, zelfs als de symptomen identiek zijn. Het wordt eveneens aangeraden badolie te gebruiken en te warme baden te vermijden (nooit meer dan 33°C). Baden mogen ook niet te lang duren (maximaal 5 minuten). Bepaalde therapeutische zalven (corticosteroïden, antibiotica...) kunnen worden voorgeschreven om de vlekken te behandelen. Respecteer bij het gebruik daarvan nauwgezet de voorschriften van uw arts.

Moet ik bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen?

Wat wasmiddelen betreft: het is raadzaam wasverzachters te vermijden en kleding goed te spoelen met schoon water. Het wordt afgeraden kleding tijdens het pollenseizoen in de buitenlucht te laten drogen. Wat kleding betreft worden wol en synthetisch materiaal afgeraden. Wol kan de huid irriteren en transpiratie wordt slecht geabsorbeerd door synthetisch materiaal.Dit kan maceratie bevorderen. Katoen en zijde worden daarom aangeraden. Geef de voorkeur aan loszittende kleding, die wrijving (en daardoor eventuele irritaties) en transpiratie beperkt. Wat voeding betreft: vermijd te vlug voedingsmiddelen te geven waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken (eiwit, pinda's, gluten, vis...). Naast deze voorzorgsmaatregelen wordt er geen enkel ander dieet aanbevolen. Wat lichaamshygiëne betreft: het is raadzaam erg waakzaam te zijn. Een schone huid geneest beter. Vermijd gewone zeep en geef de voorkeur aan extra vette of zure zeepsoorten, die vloeibaar of vast kunnen zijn. Wrijf na een bad nooit de huid van uw kind droog. Verwijder het water voorzichtig met een spons. Breng daarna snel een vochtinbrengende crème aan om de natuurlijke vochtigheid van de huid te bewaren. Eczeem kan ook op de voeten voorkomen. Hoge schoenen (rubberen of leren laarzen...) moeten worden vermeden. Geef de voorkeur aan lage schoenen. Wat het haar betreft: sommige soorten kapsels kunnen de huid irriteren, bijvoorbeeld in de nek of achter de oren. Geef de voorkeur aan kort of vastgebonden haar.

Kan ik mijn kind ondanks zijn eczeem laten inenten?

Ja Vaccinatie kan gewoon worden uitgevoerd .Bepaalde vaccins kunnen echter een kleine opstoot van de ziekte veroorzaken. Het is raadzaam de slaapkamer van een kind met atopisch eczeem niet teveel te verwarmen. Gebruik een luchtbevochtiger als de lucht te droog is. Personen met een koortslip (herpes) mogen een atopisch kind absoluut nooit kussen. Deze kinderen zijn immers gevoeliger voor bepaalde ernstige vormen van herpes.

BEDPLASSEN

Atopisch eczeem komt veel voor bij zuigelingen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen helpen uw kind te genezen en de hinder te verzachten.

Wat is atopisch eczeem?

Atopisch eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidziekte. Ze treft vooral jonge kinderen van drie maanden tot twee jaar. De ziekte uit zich door droge vlekken in het gezicht, op de wangen en op het voorhoofd. De rode vlekken kunnen vocht afscheiden of schilferen. Ze jeuken erg.

Hoe heeft mijn kind dit eczeem opgelopen?

Genetische factoren spelen een rol bij de ziekte. In 60% van de gevallen heeft een kind met deze ziekte ten minste één atopische ouder die gevoelig is voor allergieën. Deze vorm van eczeem doet zich dus voor bij kinderen die zelf aanleg hebben voor allergieën en de symptomen daarvan: astma, allergische neusverkoudheid...

Hoe gaat de ziekte evolueren?

Het gaat om een chronische ziekte die verloopt in opstoten. Tussen twee aanvalperiodes in neemt de ziekte af en genezen de letsels gedeeltelijk. Deze remissies kunnen een paar weken duren, soms zelfs een paar maanden. Na een paar jaar neemt de ziekte van uw kind spontaan af, meestal rond 5 à 6 jaar.

Wat veroorzaakt deze aanvallen?

Bepaalde factoren kunnen een opstoot veroorzaken, zoals warmte, zweet, stress, een droge huid, een allergie (bijvoorbeeld voor een wasmiddel of wasverzachter)... Het is belangrijk deze factoren te identificeren om ze te kunnen uitschakelen.

Hoe behandel ik mijn kind?

Voor de behandeling moet u de huid van uw kind goed en regelmatig hydrateren. U moet eenmaal per dag een vochtinbrengende crème aanbrengen die speciaal geschikt is voor de huid van uw kind. Volg daarbij de aanbevelingen van uw arts of apotheker. Gebruik een voorgeschreven crème nooit voor iemand anders, zelfs als de symptomen identiek zijn. Het wordt eveneens aangeraden badolie te gebruiken en te warme baden te vermijden (nooit meer dan 33°C). Baden mogen ook niet te lang duren (maximaal 5 minuten). Bepaalde therapeutische zalven (corticosteroïden, antibiotica...) kunnen worden voorgeschreven om de vlekken te behandelen. Respecteer bij het gebruik daarvan nauwgezet de voorschriften van uw arts.

Moet ik bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen?

Wat wasmiddelen betreft: het is raadzaam wasverzachters te vermijden en kleding goed te spoelen met schoon water. Het wordt afgeraden kleding tijdens het pollenseizoen in de buitenlucht te laten drogen. Wat kleding betreft worden wol en synthetisch materiaal afgeraden. Wol kan de huid irriteren en transpiratie wordt slecht geabsorbeerd door synthetisch materiaal.Dit kan maceratie bevorderen. Katoen en zijde worden daarom aangeraden. Geef de voorkeur aan loszittende kleding, die wrijving (en daardoor eventuele irritaties) en transpiratie beperkt. Wat voeding betreft: vermijd te vlug voedingsmiddelen te geven waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken (eiwit, pinda's, gluten, vis...). Naast deze voorzorgsmaatregelen wordt er geen enkel ander dieet aanbevolen. Wat lichaamshygiëne betreft: het is raadzaam erg waakzaam te zijn. Een schone huid geneest beter. Vermijd gewone zeep en geef de voorkeur aan extra vette of zure zeepsoorten, die vloeibaar of vast kunnen zijn. Wrijf na een bad nooit de huid van uw kind droog. Verwijder het water voorzichtig met een spons. Breng daarna snel een vochtinbrengende crème aan om de natuurlijke vochtigheid van de huid te bewaren. Eczeem kan ook op de voeten voorkomen. Hoge schoenen (rubberen of leren laarzen...) moeten worden vermeden. Geef de voorkeur aan lage schoenen. Wat het haar betreft: sommige soorten kapsels kunnen de huid irriteren, bijvoorbeeld in de nek of achter de oren. Geef de voorkeur aan kort of vastgebonden haar.

Kan ik mijn kind ondanks zijn eczeem laten inenten?

Ja Vaccinatie kan gewoon worden uitgevoerd .Bepaalde vaccins kunnen echter een kleine opstoot van de ziekte veroorzaken. Het is raadzaam de slaapkamer van een kind met atopisch eczeem niet teveel te verwarmen. Gebruik een luchtbevochtiger als de lucht te droog is. Personen met een koortslip (herpes) mogen een atopisch kind absoluut nooit kussen. Deze kinderen zijn immers gevoeliger voor bepaalde ernstige vormen van herpes.

POLLENKALENDER

CHOLESTEROL

Al het teveel aan vet dat in uw bloed circuleert, stimuleert de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Afhankelijk van uw leeftijd en gezondheid zijn er verschillende drempelwaarden voor slechte cholesterol die niet mogen overschreden worden.

Hoe kan ik het goede van het slechte cholesterol onderscheiden?

Bij een bloedonderzoek voert men een test uit van het vet- en cholesterolgehalte in het bloed. Deze test wordt "lipidentest" genoemd. Er worden meerdere metingen uitgevoerd: LDL-cholesterol (of LDL-c), HDL-cholesterol (of HDL-c) en het totale cholesterolgehalte. Het LDL-c is het slechte cholesterol en het HDL-c is het goede cholesterol. Bij een verhoogd cholesterolgehalte, wordt het LDL-cholesterol afgezet tegen de wanden van de slagaders. Het HDL-cholesterol gaat dergelijke afzettingen tegen. Bij een voeding rijk aan dierlijke vetten, wordt zowel het LDL-c als het totale cholesterolgehalte verhoogd.

Wat is het risico dat ik een hart- en vaatziekte krijg?

Een te hoog cholesterolgehalte vormt een risico voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Bovendien neemt dit risico toe met de leeftijd, bij aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij een van de ouders of als men aan een ander hart- en vaatprobleem lijdt. In dit geval stapelen de risico's zich op. Het LDL-cholesterol mag een bepaalde waarde niet overschrijden om geen risico te vormen. Deze waarde is afhankelijk van het aantal andere aanwezige risicofactoren.

Slecht (LDL) cholesterol: welke waarde mag niet overschreden worden?

Het hoofddoel van uw arts is het verlagen van het slechte cholesterol (LDL-c) tot onder een duidelijk vastgelegde drempelwaarde. Deze waarde wordt bepaald door het aantal cardiovasculaire risicofactoren bij u aanwezig. Hoe meer risicofactoren, hoe lager het LDL-c-gehalte moet zijn. Bereken het aantal persoonlijke cardiovasculaire risicofactoren. Door het onderstaande raster in te vullen, krijgt u een idee van uw persoonlijk cardiovasculair risico. Als u "ja" antwoordt op vraag 1 tot 7, rekent u 1 punt. Als u "ja" antwoordt op vraag 8 moet u daarentegen 1 punt aftrekken. U hoeft slechts het resultaat te berekenen.

Hoe hoger de score, hoe groter uw risico, en hoe lager de streefwaarde voor uw LDL-cholesterol. U kunt hieronder het LDL-cholesterolgehalte vinden dat u moet bereiken met betrekking tot het aantal persoonlijke cardiovasculaire risicofactoren.

BABY'S EN SLAAP

Tijdens de slaap produceren de hersenen van een baby een groeihormoon en wordt de groei van het zenuwstelsel verder voltooid. Een goede slaap staat dus borg voor een goede groei.

Hoe lang moet mijn baby slapen?

Hoe jonger uw baby is, hoe meer hij moet slapen. De behoefte aan slaap neemt tijdens de groei af. Pasgeboren baby's slapen ongeveer 18 uur per dag. Een baby van één jaar slaapt niet meer dan 14 uur per periode of in cycli van 3 à 4 uur. Niet alle baby's slapen evenveel. Sommige baby's slapen veel, andere minder, zonder dat dit hun ontwikkeling schaadt.

Hoe help ik mijn baby 's nachts door te slapen?

Leg uw baby 's avonds op een vaste tijd in bed en ontwikkel inslaapgewoontes: verhaaltjes, wiegeliedjes... De meeste pasgeborenen hebben ten minste eenmaal per nacht fles- of borstvoeding nodig. Als uw baby 's nachts om een andere reden wakker wordt, kunt u hem helpen opnieuw in te slapen door niet onmiddellijk te reageren op zijn geroep en soms door hem of haar te laten huilen. Doe overdag de gordijnen niet helemaal dicht om uw baby te helpen geleidelijk de dag van de nacht te onderscheiden. Tot ongeveer 12 maanden doen de meeste baby's twee dutjes per dag, daarna is een middagslaapje genoeg. Rond de vier maanden gaat de baby 's nachts langer slapen en 'doet deze zijn of haar nachten'.

Hoe laat ik mijn baby in slaap vallen?

Kies een klein bedje dat een gevoel van veiligheid geeft. De beste positie om uw baby neer te leggen totdat deze zich zelf kan omdraaien, is op de zij of de rug. De temperatuur in de kamer mag niet te hoog zijn, 18°C is genoeg. Vermijd pluchen speelgoed en kussens in het bed. Geef de voorkeur aan een warme pyjama boven dekens. Ban tabaksrook uit de omgeving van uw baby, vooral in het vertrek waar deze slaapt. Lucht de slaapkamer regelmatig.

Moet ik mijn baby wakker maken om hem of haar te voeden?

Het is nutteloos een slapende baby wakker te maken, tenzij deze te weinig weegt en vaak moet worden gevoed.

Wat doe ik als mijn baby midden in de nacht wakker wordt?

De meeste kinderen beginnen rond de negen maanden 's nachts wakker te worden en dit duurt soms tot ze drie jaar zijn. Als uw baby systematisch elke nacht wakker wordt en u hebt gecontroleerd dat hij niet ziek is, moet u proberen uw baby duidelijk te maken dat u rust nodig hebt en hem in zijn slaapkamer laten. Uw baby moet geleidelijk leren ook zonder u in slaap te vallen.

Slaapsiroop is verboden, tenzij die siroop voor grotere kinderen door een arts is voorgeschreven. Als u denkt dat uw baby slaapproblemen heeft, moet u uw arts raadplegen. Hij/zij kan u uitleggen hoe u uw baby kunt aanleren regelmatiger te slapen.

CARDIOVASCULAIRE RISICO'S

Bepaalde ziekten en levensstijlen kunnen het risico van de ontwikkeling van hart- en slagaderaandoeningen aanzienlijk verhogen.

Wat zijn cardiovasculaire risicofactoren?

Sommige aandoeningen en bepaalde levensgewoonten kunnen het risico voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten aanzienlijk verhogen. Deze aandoeningen en slechte gewoonten worden cardiovasculaire risicofactoren genoemd.

Zijn hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes, verhoogd cholesterol, enz. risicofactoren?

Ja. Deze drie aandoeningen hebben een negatieve invloed op het hart en de slagaders in het hele lichaam. Hierdoor kunnen de nieren, de ogen, de hersenen, de benen en ook het hart worden beschadigd.

Andere risicofactoren:

Roken: ik stop.

  • Roken verhoogt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Slechts 3 jaar na volledige rookstop is het verhoogd risico opnieuw verdwenen.

  • Voeding: ik eet niet te vet, niet te zout en niet te zoet.

  • Een overmatige inname van dierlijke vetten (vooral vleeswaren) veroorzaakt een overmaat aan slechte cholesterol (LDL) in het bloed die zich afzet tegen de wanden van de slagaders en deze kan verstoppen.

  • Een overmatige inname van zout bevordert hypertensie (hoge bloeddruk).

  • Een overmatige inname van zoete voedingsmiddelen bevordert het optreden van diabetes, een verhoogd suikergehalte in het bloed.

 

Leeftijd, geslacht en familiegeschiedenis: ik hou er rekening mee.

  • Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Het risico begint op 60 jaar voor vrouwen en op 50 jaar voor mannen.

  • Personen die een naast familielid (moeder/vader, broer/zus, zoon/dochter) hebben die een hartinfarct heeft gehad of die is overleden na een hartprobleem, lopen een groter risico voor hart- en vaatziekten.

 

Levenspatroon: ik let erop.

  • Een te hoog alcoholgebruik heeft een negatieve invloed op de slagaders en op de bloedsomloop in het algemeen.

  • Overgewicht bevordert hypertensie.

  • Onvoldoende beweging is een bijkomende risicofactor.

 

Leeftijd, roken, alcohol, diabetes, hypertensie, te hoog cholesterolgehalte en erfelijkheid verhogen het risico voor hart- en vaatziekten. Dit risico is sterk verhoogd wanneer deze factoren samen voorkomen. Een regelmatige controle van uw gezondheid en een gezond levenspatroon verlagen het risico voor hart- en vaatziekten.

CARDIOVASCULAIRE RISICO'S

Atopisch eczeem komt veel voor bij zuigelingen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen helpen uw kind te genezen en de hinder te verzachten.

Wat is atopisch eczeem?

Atopisch eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidziekte. Ze treft vooral jonge kinderen van drie maanden tot twee jaar. De ziekte uit zich door droge vlekken in het gezicht, op de wangen en op het voorhoofd. De rode vlekken kunnen vocht afscheiden of schilferen. Ze jeuken erg.

Hoe heeft mijn kind dit eczeem opgelopen?

Genetische factoren spelen een rol bij de ziekte. In 60% van de gevallen heeft een kind met deze ziekte ten minste één atopische ouder die gevoelig is voor allergieën. Deze vorm van eczeem doet zich dus voor bij kinderen die zelf aanleg hebben voor allergieën en de symptomen daarvan: astma, allergische neusverkoudheid...

Hoe gaat de ziekte evolueren?

Het gaat om een chronische ziekte die verloopt in opstoten. Tussen twee aanvalperiodes in neemt de ziekte af en genezen de letsels gedeeltelijk. Deze remissies kunnen een paar weken duren, soms zelfs een paar maanden. Na een paar jaar neemt de ziekte van uw kind spontaan af, meestal rond 5 à 6 jaar.

Wat veroorzaakt deze aanvallen?

Bepaalde factoren kunnen een opstoot veroorzaken, zoals warmte, zweet, stress, een droge huid, een allergie (bijvoorbeeld voor een wasmiddel of wasverzachter)... Het is belangrijk deze factoren te identificeren om ze te kunnen uitschakelen.

Hoe behandel ik mijn kind?

Voor de behandeling moet u de huid van uw kind goed en regelmatig hydrateren. U moet eenmaal per dag een vochtinbrengende crème aanbrengen die speciaal geschikt is voor de huid van uw kind. Volg daarbij de aanbevelingen van uw arts of apotheker. Gebruik een voorgeschreven crème nooit voor iemand anders, zelfs als de symptomen identiek zijn. Het wordt eveneens aangeraden badolie te gebruiken en te warme baden te vermijden (nooit meer dan 33°C). Baden mogen ook niet te lang duren (maximaal 5 minuten). Bepaalde therapeutische zalven (corticosteroïden, antibiotica...) kunnen worden voorgeschreven om de vlekken te behandelen. Respecteer bij het gebruik daarvan nauwgezet de voorschriften van uw arts.

Moet ik bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen?

Wat wasmiddelen betreft: het is raadzaam wasverzachters te vermijden en kleding goed te spoelen met schoon water. Het wordt afgeraden kleding tijdens het pollenseizoen in de buitenlucht te laten drogen. Wat kleding betreft worden wol en synthetisch materiaal afgeraden. Wol kan de huid irriteren en transpiratie wordt slecht geabsorbeerd door synthetisch materiaal.Dit kan maceratie bevorderen. Katoen en zijde worden daarom aangeraden. Geef de voorkeur aan loszittende kleding, die wrijving (en daardoor eventuele irritaties) en transpiratie beperkt. Wat voeding betreft: vermijd te vlug voedingsmiddelen te geven waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken (eiwit, pinda's, gluten, vis...). Naast deze voorzorgsmaatregelen wordt er geen enkel ander dieet aanbevolen. Wat lichaamshygiëne betreft: het is raadzaam erg waakzaam te zijn. Een schone huid geneest beter. Vermijd gewone zeep en geef de voorkeur aan extra vette of zure zeepsoorten, die vloeibaar of vast kunnen zijn. Wrijf na een bad nooit de huid van uw kind droog. Verwijder het water voorzichtig met een spons. Breng daarna snel een vochtinbrengende crème aan om de natuurlijke vochtigheid van de huid te bewaren. Eczeem kan ook op de voeten voorkomen. Hoge schoenen (rubberen of leren laarzen...) moeten worden vermeden. Geef de voorkeur aan lage schoenen. Wat het haar betreft: sommige soorten kapsels kunnen de huid irriteren, bijvoorbeeld in de nek of achter de oren. Geef de voorkeur aan kort of vastgebonden haar.

Kan ik mijn kind ondanks zijn eczeem laten inenten?

Ja Vaccinatie kan gewoon worden uitgevoerd .Bepaalde vaccins kunnen echter een kleine opstoot van de ziekte veroorzaken. Het is raadzaam de slaapkamer van een kind met atopisch eczeem niet teveel te verwarmen. Gebruik een luchtbevochtiger als de lucht te droog is. Personen met een koortslip (herpes) mogen een atopisch kind absoluut nooit kussen. Deze kinderen zijn immers gevoeliger voor bepaalde ernstige vormen van herpes.

CARDIOVASCULAIRE RISICO'S

Atopisch eczeem komt veel voor bij zuigelingen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen helpen uw kind te genezen en de hinder te verzachten.

Wat is atopisch eczeem?

Atopisch eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, is een huidziekte. Ze treft vooral jonge kinderen van drie maanden tot twee jaar. De ziekte uit zich door droge vlekken in het gezicht, op de wangen en op het voorhoofd. De rode vlekken kunnen vocht afscheiden of schilferen. Ze jeuken erg.

Hoe heeft mijn kind dit eczeem opgelopen?

Genetische factoren spelen een rol bij de ziekte. In 60% van de gevallen heeft een kind met deze ziekte ten minste één atopische ouder die gevoelig is voor allergieën. Deze vorm van eczeem doet zich dus voor bij kinderen die zelf aanleg hebben voor allergieën en de symptomen daarvan: astma, allergische neusverkoudheid...

Hoe gaat de ziekte evolueren?

Het gaat om een chronische ziekte die verloopt in opstoten. Tussen twee aanvalperiodes in neemt de ziekte af en genezen de letsels gedeeltelijk. Deze remissies kunnen een paar weken duren, soms zelfs een paar maanden. Na een paar jaar neemt de ziekte van uw kind spontaan af, meestal rond 5 à 6 jaar.

Wat veroorzaakt deze aanvallen?

Bepaalde factoren kunnen een opstoot veroorzaken, zoals warmte, zweet, stress, een droge huid, een allergie (bijvoorbeeld voor een wasmiddel of wasverzachter)... Het is belangrijk deze factoren te identificeren om ze te kunnen uitschakelen.

Hoe behandel ik mijn kind?

Voor de behandeling moet u de huid van uw kind goed en regelmatig hydrateren. U moet eenmaal per dag een vochtinbrengende crème aanbrengen die speciaal geschikt is voor de huid van uw kind. Volg daarbij de aanbevelingen van uw arts of apotheker. Gebruik een voorgeschreven crème nooit voor iemand anders, zelfs als de symptomen identiek zijn. Het wordt eveneens aangeraden badolie te gebruiken en te warme baden te vermijden (nooit meer dan 33°C). Baden mogen ook niet te lang duren (maximaal 5 minuten). Bepaalde therapeutische zalven (corticosteroïden, antibiotica...) kunnen worden voorgeschreven om de vlekken te behandelen. Respecteer bij het gebruik daarvan nauwgezet de voorschriften van uw arts.

Moet ik bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen?

Wat wasmiddelen betreft: het is raadzaam wasverzachters te vermijden en kleding goed te spoelen met schoon water. Het wordt afgeraden kleding tijdens het pollenseizoen in de buitenlucht te laten drogen. Wat kleding betreft worden wol en synthetisch materiaal afgeraden. Wol kan de huid irriteren en transpiratie wordt slecht geabsorbeerd door synthetisch materiaal.Dit kan maceratie bevorderen. Katoen en zijde worden daarom aangeraden. Geef de voorkeur aan loszittende kleding, die wrijving (en daardoor eventuele irritaties) en transpiratie beperkt. Wat voeding betreft: vermijd te vlug voedingsmiddelen te geven waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken (eiwit, pinda's, gluten, vis...). Naast deze voorzorgsmaatregelen wordt er geen enkel ander dieet aanbevolen. Wat lichaamshygiëne betreft: het is raadzaam erg waakzaam te zijn. Een schone huid geneest beter. Vermijd gewone zeep en geef de voorkeur aan extra vette of zure zeepsoorten, die vloeibaar of vast kunnen zijn. Wrijf na een bad nooit de huid van uw kind droog. Verwijder het water voorzichtig met een spons. Breng daarna snel een vochtinbrengende crème aan om de natuurlijke vochtigheid van de huid te bewaren. Eczeem kan ook op de voeten voorkomen. Hoge schoenen (rubberen of leren laarzen...) moeten worden vermeden. Geef de voorkeur aan lage schoenen. Wat het haar betreft: sommige soorten kapsels kunnen de huid irriteren, bijvoorbeeld in de nek of achter de oren. Geef de voorkeur aan kort of vastgebonden haar.

Kan ik mijn kind ondanks zijn eczeem laten inenten?

Ja Vaccinatie kan gewoon worden uitgevoerd .Bepaalde vaccins kunnen echter een kleine opstoot van de ziekte veroorzaken. Het is raadzaam de slaapkamer van een kind met atopisch eczeem niet teveel te verwarmen. Gebruik een luchtbevochtiger als de lucht te droog is. Personen met een koortslip (herpes) mogen een atopisch kind absoluut nooit kussen. Deze kinderen zijn immers gevoeliger voor bepaalde ernstige vormen van herpes.

bottom of page